szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
Zmiana zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodonymi do lekarza - 2009-08-11 08:45:23
Zmiana zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza
- proszę wybrać zakładkę "więcej"
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |
Rada Powiatu podjeła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektów - 2009-08-11 08:41:34
RADA POWIATU ZDECYDOWAŁA O PRZYSTAPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTÓW


Na XXX Sesji Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwały o przystąpieniu do realizacji projektów „Kreatywny absolwent na rynku pracy” i „Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.”
Projekt „Kreatywny absolwent na rynku pracy” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 2 sierpnia 2010r. do 1 sierpnia 2011r. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz płynne przejście absolwenta do aktywności zawodowej. Grupą docelową są uczniowie Technikum wszystkich specjalności w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: kurs języka angielskiego, warsztaty technologii gastronomicznej, kurs informatyczny, warsztaty „mała firma”, zajęcia z matematyki, kurs barmański, uczestnictwo uczniów w targach międzynarodowych.
Wartość projektu: 395 168,88 zł, w tym wkład własny: 50 768,88zł.

Projekt „Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 04 stycznia 2010r.
do 31 grudnia 2010r. Głównym celem projektu jest zwiększenie wyposażenia uczniów w zasoby emocjonalne, które umożliwią im lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym i szkolnym, a tym samym wpłyną na zwiększenie zdawalności egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego. Grupą docelową są dziewczęta i chłopcy uczący się w zawodzie technik handlowiec i kucharz w Zespole Szkól im. B. Prusa w Pułtusku.
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: warsztaty terapeutyczne, warsztaty efektywnego uczenia się - ćwiczenia Dennisona, zajęcia profilaktyczne, zajęcia z zasad równych szans kobiet i mężczyzn, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego, zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, warsztaty przedsiębiorczość z komputerem.
Wartość projektu: 275 404,44 zł, w tym wkład własny: 35 184,44 zł .

Informacja przygotowana przez Wydział Rozwoju i Promocji.

dodał/a: admin komentarz [0] |
Ustalenie granic Gminy Pułtusk i Gminy Zatory - 2009-08-11 08:38:38
USTALENIE GRANIC GMINY PUŁTUSK I GMINY ZATORY


Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (DzU nr 120, poz. 1000) - §2 pkt 4, z dniem 1 stycznia 2010 r. zostały ustalone granice gminy Pułtusk i gminy Zatory —przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pułtusk części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowe Borsuki, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 271, 2274/2, 2275/3, 2276/3 i 2281/2, o łącznej powierzchni 32,99 ha z gminy Zatory.

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Pajewska

dodał/a: admin komentarz [0] |
Promocja projektu systemowego realizowanego przez PCPR - 2009-08-11 08:37:03

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU REALIZUJE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 r. DO 31 GRUDNIA 2009 r. PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY Z EFS pt. „ POMAGAMY NASZYM KLIENTOM, ABY POTRAFILI SAMI SOBIE POMÓC ”


Wsparcie w ramach projektu otrzymują 74 osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne i niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, ich najbliższe otoczenie rodzinne oraz usamodzielniająca się młodzież, która opuściła rodzinne formy opieki zastępczej.
Uczestnicy projektu objęci są następującymi formami wsparcia w ramach aktywnej integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej:
* Kursy zawodowe : obsługa kas fiskalnych, kosmetyczny, fryzjer-stylista, pracownik fizycznej ochrony osób i mienia, nowoczesny sprzątacz, obsługa wózka widłowego, księgowość od podstaw, sekretarka – asystentka, instruktor nauki jazdy kategorie: B, C, C+E,
ABC Przedsiębiorczości, grafika komputerowa i obróbka cyfrowa zdjęć, ratownik wodny, barman, bukieciarstwo, kadry i płace, masażysta, język angielski, prawo jazdy kategorie: B, C, C+E.
* Wsparcie psychologiczne
* Spotkania indywidualne i grupowe z prawnikiem
* Spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym
* Wyjazdy terapeutyczno-integracyjne i rehabilitacyjne dla matek samotnych z dziećmi z terapią psychologiczną
* Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych uczestników projektu
* Zwrot kosztów opieki na dziećmi na czas uczestnictwa w instrumentach aktywnej integracji
dodał/a: admin komentarz [0] |
Decyzje dot. finansowania przebudowy drogi powiatowej nr 34 04W odc. Przewodowo-Sisice - 2009-08-11 08:34:25
Decyzje dot. finansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 3404W odc. Przewodowo-Sisice


Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 27 lipca 2009 roku podjął uchwałę Nr 112/09 w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 r. Sejmik akceptował wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie w wysokości 350.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo - Golądkowo - Pokrzywnica – Klusek, odc. Przewodowo – Sisice od km 0 + 000 do km 1+300 mb” w ramach komponentu A - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Na realizację powyższego zadania przyznano dotację celową w wysokości równej kwocie wnioskowanej. Pozostałe środki na przebudowę drogi powiatowej na odc. Przewodowo- Sisice pochodzą z budżetu powiatu pułtuskiego – 80.000 zł oraz z pomocy finansowej Gminy Gzy – 40.000 zł.

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Pajewska

dodał/a: admin komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU - 2009-08-05 11:20:21
Na podstawie §14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/73/2007 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 193 poz. 5393 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku uprzejmie informuję, że w dniu 6 sierpnia 2009r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 (Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu
w Pułtusku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu “Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Kreatywny absolwent na rynku pracy”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009r.
8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/inż. Czesław Czerski
dodał/a: DS komentarz [0] |
ODEBRANO HYDROFORNIĘ NA TERENIE BUDOWANEGO SZPITALA - 2009-08-03 13:49:31

W czwartek, 16 lipca 2009 r. przedstawiciele Zamawiającego - Zarządu Powiatu w Pułtusku, Inwestora Zastępczego oraz Wykonawcy – P.P.U. ZAMBET S.A. dokonali obioru zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego szpitala w Pułtusku”.
Zakres robót obejmował wykonanie:
- robót technologicznych -dwa zbiorniki wodociągowe o pojemności 200 m3 każdy wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym zasilanym z istniejącej sieci wodociągowej, powiązanej z siecią miejską,
- robót budowlanych ujęcia wodociągowego pracującego na wodociągu miejskim, które stanowi rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę szpitala - m.in. fundamenty pod dwa zbiorniki wodociągowe oraz pod kontenerowy zestaw hydroforowy, dwie komory – zasuwy; drogi p.poż., chodniki przy kontenerze i ciągu rekreacyjno – spacerowym.
Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
Wartość prac w wysokości 1.200.000,02 zł została sfinansowana z dotacji samorządu województwa mazowieckiego.

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Pajewska
dodał/a: DS komentarz [0] |
BUDOWA BOISKA PRZY ZSZ IM. J.RUSZKOWSKIEGO - 2009-07-31 15:26:58
29 lipca 2009 r. została podpisana umowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Zadanie wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – PRESTIGE sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt inwestycji wynosi 684.558,99 zł i jest finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz budżetu powiatu pułtuskiego. Termin wykonania zadania 15.11.2009 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, 2 boisk do siatkówki oraz 2 boisk do koszykówki.
W projekcie boiska przewidziano wykonanie:
- płyty o wymiarach 30m x 44m o nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości 15mm,
- na płycie boiska wyznaczenia linii do gry w: mini piłkę nożną, piłkę ręczną, po dwa boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową.
- obramowania boiska z obrzeży betonowych 6 cm x 20cm.
- drenażu pod płytą boiska odprowadzającego wody opadowe do czterech studni chłonnych.
- bieżnie do biegów wokół płyty boiska o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody gr. 13 mm, ze spadkiem poprzecznym 0,6 % do wewnątrz. Woda opadowa z bieżni zostanie sprowadzona w strefie drenowanej płyty boiska,
- skoczni w dal - w północno-zachodniej części na przedłużeniu bieżni.
- od strony budynków szkoły nawierzchni z kostki betonowej o wym. 3,83 x 44 m,
- w strefach zabramkowych - dwóch piłkochwytów o wysokości 5,0 m i szer. 20 m oraz dwa ogrodzone (h=3,0m) magazynki na sprzęt sportowy z bramami o wym. 2,5 x 2,5 m
Boisko wyposażone będzie w bramki aluminiowe o wymiarach 5,0x2,0m i 3,0x2,0m jak również w tuleje do montażu słupków naciągowych na 2 boiska do siatkówki, oraz cztery tablice do koszykówki na konstrukcji montowanej w gruncie.
Boisko zostanie ogrodzone.
dodał/a: DS komentarz [0] |
DECYZJE KADROWE DOT. KIEROWNICTWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU - 2009-07-31 14:41:19
Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwałami podjętymi na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2009 r. powierzył stanowisko:
- dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – Panu Jarosławowi Druchniakowi;
- dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – Pani Dorocie Orłowskiej ;
- dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – Pani Barbarze Meredyk.
Zarząd Powiatu podjął również uchwały przedłużające powierzenie:
- Pani Ilonie Dynak – stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku,
- Pani Marii Elżbiecie Gos - stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku,
- Pani Aldonie Iniarskiej – stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Anny Karłowicz w Pułtusku.
Wszystkie wymienione stanowiska zostały powierzone na okres pięciu lat szkolnych tj. od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Zarząd Powiatu podjął również decyzję w formie uchwały o zatrudnieniu Pana Andrzeja Wydry z dniem 1 sierpnia 2009 r. na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Pajewska
dodał/a: DS komentarz [0] |
Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego..." - 2009-07-31 14:33:56
Powiat Pułtuski podpisał z Województwem Mazowieckim umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.”
Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi 60 000 000 zł, przy czym wszystkie koszty są planowane jako wydatki kwalifikowane.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e - usług.
Został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO 2007-2013.
Projekt będzie realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego w partnerstwie z prawie wszystkimi powiatami z terenu województwa.

Głównymi celami projektu są:
1) Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek.
2) Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej.
3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących w nim powiatów, mające na celu w szczególności:
1) instalację i wdrożenie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, np. w dziedzinach takich jak nieruchomości i mienie powiatu oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie powiatowi, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury.
2) wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.