szukaj:
 Imieniny: Grzegorza i Aleksandra wtorek, 24 kwietnia 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
ZEBRANIE ZKRPiBWP - 2010-08-02 15:05:45

kombatanci- zebranie czerwiec2010

W środę, 28 lipca 2010 r. w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku odbyło się zebranie pułtuskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Gościnnie w spotkaniu uczestniczył Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki.
Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w Ciechanowie  Wacław Szewczyk przedstawił informacje na temat struktury i liczebności okręgu, działalności poszczególnych kół (m.in. dotyczące rozwiązania kół w Pokrzywnicy i Winnicy) oraz o formach pomocy dla kombatantów (m.in. o pomocy finansowej przyznawanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) i o programie „Szpital przyjazny kombatantom” (realizowanym również przez Szpital Specjalistyczny w Ciechanowie).

Po podsumowaniu, przeprowadzono procedurę związaną z wyborem członków Zarządu Koła  ZKRPiBWP w Pułtusku. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego:
- Prezesem Zarządu Koła ZKRPiBWP w Pułtusku –  został Albin Rzepliński,
- Sekretarzem Koła ZKRPiBWP w Pułtusku – została Mirosława Przybysz,
- Skarbnikiem Koła ZKRPiBWP w Pułtusku–  został Jan Kwiatkowski.

Ponadto, podczas zebrania podjęto decyzję o zmianie siedziby Biura Koła ZKRPiBWP w Pułtusku, które od 1 września 2010 r. będzie mieściło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ul. 3 Maja 20 (budynek Bursy Szkolnej), na parterze – w pokoju nr 3. Biuro będzie czynne we wtorki,  po 1 i 15 dniu każdego miesiąca, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć, niedawno zmarłego Wiceprezesa Koła, chorążego sztandaru Henryka Światkowskiego. 

dodał/a: DS komentarz [0] |
ŚWIĘTO POLICJI'2010 - 2010-07-29 12:47:08

W przededniu 91. rocznicy uchwalenia ustawy o organizacji Policji Państwowej i bezpieczeństwie państwa, 23 lipca 2010 r. w pułtuskim ratuszu uroczyście obchodzono Święto Policji. Ten szczególny dzień był  okazją do złożenia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji życzeń, ale przede wszystkim podziękowań za codzienną pracę, za poświęcenie i odwagę, za wysiłek i zaangażowanie w działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i poszanowania prawa. Uroczystość rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci    zmarłego w czerwcu Komendanta Powiatowego Policji Stanisława Krawczyńskiego.

policja2010(1)

Policjanci przyjęli życzenia składane przez Starostę Pułtuskiego Andrzeja Doleckiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk Zenona Kowalewskiego, Rektora Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora prof. dr hab. Adama Koseskiego, Prokuratora Rejonowego Leszka Zarembę, Dyrektora Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Jerzego Wala, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Witolda Musińskiego, Wójta Gminy Pokrzywnica Adama Rachubę i Wójta Gminy Zatory Włodzimierza Kaczmarczyka. Komendant Powiatowy Policji insp. Zbigniew Matusiak odczytał także skierowane do policjantów i pracowników KPP w Pułtusku listy  Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Ryszarda Szkotnickiego i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka.

CIĄG DALSZY - proszę wybrać zakładkę "więcej"

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
OBWIESZCZENIE - 2010-07-23 15:16:24

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Wydział Budownictwa i Architektury w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 I  N  F  O  R  M  U  J  E

iż dnia 20 lipca 2010r. została wydana decyzja nr 255/10 o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr. ewid. 206/2 w miejscowości Wielgolas gmina Obryte.

Jednocześnie informuje się, że każdy ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w Wydziale Budownictwa i Architektury  Starostwa Powiatowego w Pułtusku w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Z up. Starosty
mgr inż. Wojciech Subkowski
Dyrektor
Wydziału Budownictwa i Architektury

dodał/a: DS komentarz [0] |
OBRADOWAŁA KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA - 2010-07-23 13:12:03

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa  i Porządku

kom.bezp_2

W dniu 20 lipca  br. o godz. 10.00 w Sali Rady Powiatu odbyło się pod przewodnictwem Andrzej Doleckiego – Starosty Pułtuskiego posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku, która została powołana w trybie art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.).  Jednym z głównych zadań Komisji jest opiniowanie pracy organów gmin, służb, inspekcji i straży w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa.  
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Leszek Zaremba – Prokurator Rejonowy w Pułtusku, mł. inspektor Krzysztof Chodyna – Z-ca  Komendanta Powiatowego Policji, Krzysztof Lewandowski - Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Policji, Sławomir Biesiekierski –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  Robert Dynak - Dyrektor Powiatowego  Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kazimierz Strzyżewski Dyrektor Zarządu Dróg  Powiatowych,  Mirosław Wiącek- Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Pułtusku, Grzegorz Śniadowski – Kierownik Nadzoru Wodnego, Janusz Pawlak -  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Cezary Rzepnicki – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Pułtusku, Ewelina Morawska – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Jadwiga Woś- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sylwia Kilanowska – Sekretarz Komisji - Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Spotkanie poświęcone było ocenie stanu realizacji zaleceń Wojewody Mazowieckiego w sferze bezpieczeństwa oraz współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży z organami samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, analizie stanu bezpieczeństwa na drogach, ocenie realizacji zadań ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży, podjęciu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa letniego dzieci i młodzieży  nad wodą, na placach zabaw oraz promowaniu akcji, kampanii oraz działań  edukacyjnych propagujących bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym.
      Zgodnie z rocznym planem pracy Komisji kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży  przedłożyli Staroście półroczne sprawozdania z realizacji w/w zadań, które po analizie zostały zatwierdzone przez Członków Komisji. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie związane z poprawą stanu bezpieczeństwem w miejscach letniego wypoczynku, a w szczególności na rzece Narew, w tym na plaży miejskiej w Pułtusku i innych kąpieliskach w powiecie pułtuskim.

ciąg dalszy - proszę wybrać zakładkę "więcej"

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS UPAŁU - 2010-07-22 09:55:26

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO     W PUŁTUSKU 

ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE UPAŁÓW

Upał - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze otoczenie.

Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.

PRZED UPAŁEM

  • Zainstaluj klimatyzujące okna - jeśli ich nie masz - zainstaluj tymczasowe ekrany odblaskowe, takie jak płyty pokryte folią aluminiową w celu odbijania promieni słonecznych na zewnątrz.

  • Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.

  • Staraj się odprowadzać ciepło na zewnątrz i utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń.

  • Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.

  • Zgromadź zapas wody mineralnej do picia.

  • Pamiętaj o zwierzętach zapewnij im wodę i możliwość schowania się do cienia.Ciąg dalszy informacji w zakładce "Więcej"

dodał/a: MarcinSi więcej | komentarz [0] |
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POILICJI - 2010-07-22 09:13:41

Z okazji Święta Policji
w imieniu samorządu Powiatu Pułtuskiego
składamy funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji serdeczne gratulacje oraz wyrazy podziękowania i uznania za rzetelne wypełnianie niezwykle trudnych obowiązków służbowych i  zaangażowanie w działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania prawa.
Życzymy zdrowia i spokoju, wielu sukcesów zawodowych,
 poczucia dobrze spełnianego obowiązku społecznego, poprawy warunków ekonomicznych pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.
Najlepsze życzenia kierujemy również do rodzin i bliskich Policjantów oraz policyjnych emerytów i rencistów.

STAROSTA PUŁTUSKI
Andrzej Dolecki

WICESTAROSTA PUŁTUSKI  
Witold Saracyn   

PRZEWODNICZĄCY                
RADY POWIATU W PUŁTUSKU
Czesław Czerski                          

dodał/a: DS komentarz [0] |
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - 2010-07-22 08:48:10

W dniach 19-20 lipca 2010 r. zostały przeprowadzone egzaminy nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu pułtuskiego, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych był przedstawiciel organu prowadzącego szkoły i placówki, Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn. W komisjach  pracowali: eksperci z list MEN – Joanna Kozioł, Danuta Pieniek, Bogusława Aldona Wróblewska, Józef Barczykowski, Katarzyna Zalewska, Jan Niesiobędzki, Piotr Tadeusz Uliczny, dyrektorzy  szkół  i placówek oświatowych – Aldona Iniarska, Barbara  Meredyk, Dorota Orłowska, przedstawiciele Kuratorium Oświaty – Aldona Krzywicka, Joanna Kozioł oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - Jan Pieńkowski.

kom_egzam_19_20_07_2010


Egzamin polegał na dokonaniu przez zdającego prezentacji własnego dorobku zawodowego i udzielenie odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczące wymagań określonych w §7 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Egzamin zdały wszystkie osoby, które do niego  przystąpiły, czyli:
– nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku: Renata Najder, Beata Zaręba, Katarzyna Agata Woźniak, Ewa Kucharczyk;
– nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku Katarzyna Grzywacz;
– nauczyciele Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku: Katarzyna Jankowska, Elżbieta Kosek, Jolanta Jadaś. 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych, Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn podziękował członkom Komisji za  pracę i zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych oraz  złożył gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali awans zawodowy.   

Kom_ezam_19_20_07_2010 

dodał/a: DS komentarz [0] |
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - 2010-07-22 08:15:29

Wykaz z dnia 19 lipca  2010 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
(w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Starosta Pułtuski  06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikom wieczystym (Zarządzenie Nr 277 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie i obrębie Zatory).

Nieruchomość gruntowa położona we wsi  i gminie Zatory, oznaczona w ewidencji gruntów   jako działki: nr 834 o powierzchni 2,0300 ha, nr 835 o powierzchni 0,1100 ha i nr 836/1 o powierzchni 0,3852 ha, stanowi własność Skarbu Państwa na podstawie księgi wieczystej Nr 37936, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku – w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Działki nr nr 834, 835 i 836/1 stanowią całość gospodarczą. Budynek i inne urządzenia znajdujące się na tych działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przedmiotowa nieruchomość ma dostęp do energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji. Znajdują się w drugim szeregu działek licząc od drogi asfaltowej Zatory – Pułtusk, co sprawia, że ekspozycja działek jest słaba. W sąsiedztwie znajdują się budynki wielorodzinne, tereny usługowe i przemysłowo – składowe.
 
Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, zatwierdzonym uchwałą nr 28/VI/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 marca 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 232 poz. 6093 z dnia 2 września 2003 r., działki o numerach 834, 835 i 836/1 są przeznaczone pod produkcję i usługi techniczne. 
 
Cena  prawa własności opisanej nieruchomości gruntowej wynosi 250.247 zł.
Cena  prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości  wynosi 163.486 zł.

Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od  dnia 22 lipca 2010 r. do dnia 11 sierpnia 2010  r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej,  a także na stronie  internetowej starostwa:  www.powiatpultuski.pl

S T A R O S T A
/-/ inż. Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
KONSULTACJE SPOŁECZNE - uchwała - 2010-07-16 10:36:00

Na XXXIX Sesji, w dniu 30 czerwca 2010 r. Rady Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę  w sprawie: ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

Treść uchwały - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK - 2010-07-16 09:50:39

Rada Powiatu w Pułtusku na XXXIX Sesji, 30 czerwca 2010r. podjęła uchwałę ustalającą do maja 2011 roku rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.

Projekt powyższej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Pułtuska i Wójtów Gmin Powiatu Pułtuskiego oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie.

Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Treść uchwały - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.