szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
DZIEŃ OTWARTY W NOWYM SZPITALU POWIATOWYM W PUŁTUSKU - 2010-09-16 15:18:57

Szpital PopławyW sobotę, 11 września 2010 r. kilka, licznych grup mieszkańców i gości powiatu pułtuskiego, tuż przed oficjalnym otwarciem, zwiedziło nowy budynek szpitala powiatowego w Pułtusku (Popławy). Zwiedzających witali: w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku - Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki, Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn oraz Członek Zarządu Powiatu Edward Wroniewski, a  w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku:  p.o. Dyrektora Iza Groszkowska  i  Zastępca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej lek. Mariola Tarasewicz. Nowy budynek szpitala oraz część aparatury medycznej i wyposażenia prezentowali:  Paweł Piekarski – kierownik administracyjno-gospodarczy SP ZOZ w Pułtusku i Paweł  Mroczkowski – pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
W Dniu Otwartym uczestniczyło również wielu  pracowników pułtuskiego SPZOZ – ordynatorzy oddziałów szpitalnych, lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni oraz pracownicy administracyjni.
Zwiedzający nie kryli zainteresowania i uznania oglądając: pracownie diagnostyczne wyposażone w RTG cyfrowy, mammograf  i  tomograf cyfrowy, 2-3 łóżkowe sale pacjentów, z węzłem sanitarnym,  wyposażone w nowe meble, sale operacyjne, czy chociażby „serce szpitala”  poddasze technologiczne z instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Organizatorzy oceniają, że podczas „DNIA OTWARTEGO W NOWYM SZPITALU POWIATOWYM W PUŁTUSKU”  obiekt mogło zobaczyć łącznie ok. 500 osób.

Galeria zdjęć: zobacz

dodał/a: admin komentarz [0] |
VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych - 2010-09-16 10:01:54

W dniach 23-25 września br. w Płońsku/Poświętnem i Opinogórze odbędą się VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych, których patronem honorowym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Szczegółowa informacja (zaproszenie, program, informacja o warunkach uczestnictwa)  - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGŁOSZENIE - 2010-09-16 08:37:09

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Pułtuski 06-100 Pułtusk ul. Białowiejska 5 informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obr. 14, oznaczonej numerem działki 103 o pow. 4,6014 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazów, zgodnie z decyzją Nr 25/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk  z dnia 19.08.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym proszę w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia informacji, o zgłoszenie się do Starosty Pułtuskiego 06-100 Pułtusk ul. Białowiejska 5 osób, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
Niezgłoszenie się w/w osób we wskazanym terminie spowoduje wszczęcie postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obr. 14, oznaczonej numerem działki 103 o pow. 4,6014 ha, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

S T A R O S T A
/-/inż. Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA INSTYTUTU INNOWACJI O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W PUŁTUSKU - 2010-09-14 11:25:30

Fundacja Instytut Innowacji, zwróciła się z prośbą o poinformowanie o bezpłatnych szkoleniach zawodowych dla kobiet, które odbędą się w Pułtusku.
Do udziału w projekcie zapraszane są  nieaktywne zawodowo Panie po 45 roku życia z powiatu pułtuskiego i makowskiego.
Terminy szkoleń:
21.09-5.10
6.10-25.10

Zaproszenie - pobierz

Szczegółowe informacje:
tel 22 654 64 35
www.ii.org.pl

dodał/a: DS komentarz [0] |
GRATULACJE - 2010-09-13 15:39:56

W dniach 2-5 września 2010r. w Gorlicach odbyły się V Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów.
Starostwo Powiatowe w Pułtusku reprezentował  Zbigniew Chodkowski – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, który wystartował w tenisie stołowym w turnieju indywidualnym i w grach mieszanych, zajmując w obydwu konkurencjach zaszczytne I miejsce.

GRATULUJEMY ZWYCIĘSTWA!

dodał/a: DS komentarz [0] |
Informacja dot.usuwania drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej - 2010-09-13 14:48:56

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku uprzejmie informuje, że z dniem 20 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804).  Na mocy tego aktu prawnego zmieniona została także ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), w tym w szczególności jej art. 83,   wprowadzający  obowiązek uzgadniania z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topól.
- Uzgodnieniu podlegać będzie projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, który powinien zawierać wykaz drzew i ich opis (gatunek, pierśnica) wraz z uzasadnieniem powodów usunięcia;
 - W przypadku, gdy powodem usunięcia drzew będzie ich zły stan zdrowotny, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, do projektu decyzji należy załączyć ocenę stanu zdrowotnego drzew (np. ekspertyzę dendrologiczną, protokół z oględzin, itp.);
- Do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji należy dołączyć protokół z oględzin miejsca planowanego usunięcia drzew (wizja) zawierający informację o występowaniu w obrębie zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów – zgodnie z dodanym art. 83 ust. 2 c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi, w których zamieszczone są listy gatunków objętych ochroną gatunkową wraz z podaniem informacji na temat metodyki oceny. Zakres ww. wizji (protokołu, ekspertyzy itp.) winien być adekwatny do lokalizacji drzew, w tym sąsiedztwa, gatunku drzew itp., co winno mieć swoje odzwierciedlenie w treści dokumentu.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 90  ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 – 89 w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.

DYREKTOR
WYDZIAŁU ROLNICTWA,
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Stanisław Jaworowski

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE - 2010-09-10 15:12:49

Proboszcz Parafii p.w.św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych ks. Dariusz Multon

Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki

Wójt Gminy Obryte Henryk Szczepanik

mają zaszczyt zaprosić na

POLOWĄ MSZĘ ŚW. I UROCZYSTOŚCI
NA CMENTARZU W ZAMBSKACH KOŚCIELNYCH
UPAMIĘTNIAJĄCE POLEGŁYCH W DNIACH 6 i 7 WRZEŚNIA 1939 R. PODCZAS OBRONY LINII NARWI
ŻOŁNIERZY 5 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW IM.J.PIŁSUDSKIEGO - "ZUCHOWATYCH" Z WILNA

 12 września 2010 r. (niedziela)

W programie:
- godz.11.00- Msza św. pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Pułtuskiego ks.kan.Wiesława Koska.

Przed Mszą św. odbędzie się złożenie wieńców.

Po nabożeństwie zapraszamy na koncert patriotyczny.

Wystąpią:
- Józef Frakstein (bas),
- Halina Promińska (fortepian);
- uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zambskach Kościelnych

dodał/a: DS komentarz [0] |
KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU - 2010-09-10 15:08:04
 

KOMUNIKAT

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

dotyczący plamy oleju przemieszczającej się po Rzece NarewW dniu 10 września br. ok. godz. 0740 Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku otrzymał informację o przemieszczającej się z Ostrołęki
w kierunku powiatu pułtuskiego plamy oleju na rzece Narew. W momencie przekazywania informacji czoło plamy o szerokości około 3m i długości 100m znajdowało się w miejscowości Różan. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku zgodnie z obowiązującymi algorytmami przekazało powyższą wiadomość do właściwych służb, inspekcji i straży oraz organów zarządzania kryzysowego sąsiednich powiatów, przez które przepływa rzeka Narew. tj wyszkowskiego, pułtuskiego
i legionowskiego. Powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W celu monitorowania sytuacji na rzece Narew w granicach powiatu pułtuskiego powołano sztab akcji pod dowództwem zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku bryg. Henryka Krasuckiego. Na terenie powiatu pracują strażacy z KPPSP w Pułtusku, Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Siedlcach Sokołowie Podlaskim oraz Oficer Operacyjny Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Została podjęta decyzja o spławieniu zapory w miejscowości Zambski Kościelne w gminie Obryte. Obecnie trwa akcja rozstawiania zapory. Do godziny 1430 w granicach naszego powiatu nie stwierdzono plamy oleju. W akcji uczestniczy, Kierownik Nadzoru Wodnego, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz Inspektorat w Pułtusku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Ciechanowie. W ramach działań profilaktycznych Inspektorat zamknął śluzę na kanałach miejskich, celem niedopuszczenia do powstania skażeń ropopochodnych.

Z wstępnych informacji wynika, że przyczyną skażenia wód rzeki Narew była awaria w jednym z zakładów w Ostrołęki, wskutek której do rzeki dostało się ok 3- 5m3 lekkiego oleju opałowego. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Z analizy zagrożenia wynika, że plama oleju nie będzie zagrażać ujęciom wody pitnej dla miasta Pułtuska.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dobert Dynak

dodał/a: MarcinSi komentarz [0] |
INFORMACJA - 2010-09-10 14:02:52

Pułtusk, dnia 25.08.2010 r.

I N F O R M A C J A

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2010 r. zostały rozpoczęte prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Brodowo, Kowalewice Włościańskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo i Prusinowice gmina Świercze. Planowany termin zakończenia tych prac to 30 listopada 2010 r.
Tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Brodowo, Kowalewice Włościańskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo i Prusinowice gmina Świercze.
1)wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych,
2)rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu,
3)po wyłożeniu projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Pułtuski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
4)każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w/w informacji zgłaszać zarzuty do tych danych,
5)o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Pułtuski rozstrzyga w drodze decyzji,
6)do czasu ostatecznego zakończenia postępowań, o którym mowa w punkcie 5, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące,
7)zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt 4 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Czynności techniczne wykonuje firma “GEO-IMPEX” Spółka Cywilna mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski, mgr inż. Jacek Kraśniewski, ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 44 53.
Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości mogą być składane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, budynek B.

S T A R O S T A
inż. Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE - 2010-09-10 13:55:58

Pułtusk, dnia 25.08.2010 r.

GGN. 7451- 7 /2010

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 61 § 1 i art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) niniejszym zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 10 sierpnia 2010 r. postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Brodowo, Kowalewice Włościańskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo i Prusinowice gmina Świercze.

Czynności techniczne wykonuje firma “GEO-IMPEX” Spółka Cywilna mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski, mgr inż. Jacek Kraśniewski, ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 44 53 .

 Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości oraz dokumenty opisujące budynki i lokale mogą być składane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, budynek B, 06-100 Pułtusk.


S T A R O S T A
inż. Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.